Index of /gnu/mpfr/

Index of /gnu/mpfr/


../
mpfr-2.4.0.tar.bz2                 06-Dec-2009 23:50   1M
mpfr-2.4.0.tar.bz2.sig               06-Dec-2009 23:50   72
mpfr-2.4.0.tar.gz                 06-Dec-2009 23:50   1M
mpfr-2.4.0.tar.gz.sig               06-Dec-2009 23:50   72
mpfr-2.4.0.tar.lzma                06-Dec-2009 23:51  882K
mpfr-2.4.0.tar.lzma.sig              06-Dec-2009 23:51   72
mpfr-2.4.0.zip                   06-Dec-2009 23:52   2M
mpfr-2.4.0.zip.sig                 06-Dec-2009 23:52   72
mpfr-2.4.1.tar.bz2                 06-Dec-2009 23:52   1M
mpfr-2.4.1.tar.bz2.sig               06-Dec-2009 23:52   72
mpfr-2.4.1.tar.gz                 06-Dec-2009 23:53   1M
mpfr-2.4.1.tar.gz.sig               06-Dec-2009 23:53   72
mpfr-2.4.1.tar.lzma                06-Dec-2009 23:54  883K
mpfr-2.4.1.tar.lzma.sig              06-Dec-2009 23:54   72
mpfr-2.4.1.zip                   06-Dec-2009 23:55   2M
mpfr-2.4.1.zip.sig                 06-Dec-2009 23:55   72
mpfr-2.4.2.tar.bz2                 06-Dec-2009 23:55   1M
mpfr-2.4.2.tar.bz2.sig               06-Dec-2009 23:55   72
mpfr-2.4.2.tar.gz                 06-Dec-2009 23:56   1M
mpfr-2.4.2.tar.gz.sig               06-Dec-2009 23:56   72
mpfr-2.4.2.tar.xz                 06-Dec-2009 23:57  929K
mpfr-2.4.2.tar.xz.sig               06-Dec-2009 23:57   72
mpfr-2.4.2.zip                   06-Dec-2009 23:58   2M
mpfr-2.4.2.zip.sig                 06-Dec-2009 23:58   72
mpfr-3.0.0.tar.bz2                 10-Jun-2010 15:23   1M
mpfr-3.0.0.tar.bz2.sig               10-Jun-2010 15:23   72
mpfr-3.0.0.tar.gz                 10-Jun-2010 15:23   1M
mpfr-3.0.0.tar.gz.sig               10-Jun-2010 15:23   72
mpfr-3.0.0.tar.xz                 10-Jun-2010 15:23  977K
mpfr-3.0.0.tar.xz.sig               10-Jun-2010 15:23   72
mpfr-3.0.0.zip                   10-Jun-2010 15:23   2M
mpfr-3.0.0.zip.sig                 10-Jun-2010 15:23   72
mpfr-3.0.1.tar.bz2                 04-Apr-2011 16:03   1M
mpfr-3.0.1.tar.bz2.sig               04-Apr-2011 16:03   72
mpfr-3.0.1.tar.gz                 04-Apr-2011 16:03   1M
mpfr-3.0.1.tar.gz.sig               04-Apr-2011 16:03   72
mpfr-3.0.1.tar.xz                 04-Apr-2011 16:03  992K
mpfr-3.0.1.tar.xz.sig               04-Apr-2011 16:03   72
mpfr-3.0.1.zip                   04-Apr-2011 16:03   2M
mpfr-3.0.1.zip.sig                 04-Apr-2011 16:03   72
mpfr-3.1.0.tar.bz2                 03-Oct-2011 20:36   1M
mpfr-3.1.0.tar.bz2.sig               03-Oct-2011 20:36   72
mpfr-3.1.0.tar.gz                 03-Oct-2011 20:36   2M
mpfr-3.1.0.tar.gz.sig               03-Oct-2011 20:36   72
mpfr-3.1.0.tar.xz                 03-Oct-2011 20:36   1M
mpfr-3.1.0.tar.xz.sig               03-Oct-2011 20:36   72
mpfr-3.1.0.zip                   03-Oct-2011 20:36   2M
mpfr-3.1.0.zip.sig                 03-Oct-2011 20:36   72
mpfr-3.1.1.tar.bz2                 04-Jul-2012 02:10   1M
mpfr-3.1.1.tar.bz2.sig               04-Jul-2012 02:10   72
mpfr-3.1.1.tar.gz                 04-Jul-2012 02:10   2M
mpfr-3.1.1.tar.gz.sig               04-Jul-2012 02:11   72
mpfr-3.1.1.tar.xz                 04-Jul-2012 02:11   1M
mpfr-3.1.1.tar.xz.sig               04-Jul-2012 02:11   72
mpfr-3.1.1.zip                   04-Jul-2012 02:11   2M
mpfr-3.1.1.zip.sig                 04-Jul-2012 02:11   72
mpfr-3.1.2.tar.bz2                 14-Mar-2013 01:55   1M
mpfr-3.1.2.tar.bz2.sig               14-Mar-2013 01:55   72
mpfr-3.1.2.tar.gz                 14-Mar-2013 01:55   2M
mpfr-3.1.2.tar.gz.sig               14-Mar-2013 01:55   72
mpfr-3.1.2.tar.xz                 14-Mar-2013 01:55   1M
mpfr-3.1.2.tar.xz.sig               14-Mar-2013 01:55   72
mpfr-3.1.2.zip                   14-Mar-2013 01:55   2M
mpfr-3.1.2.zip.sig                 14-Mar-2013 01:55   72
mpfr-3.1.3.tar.bz2                 20-Jun-2015 01:46   1M
mpfr-3.1.3.tar.bz2.sig               20-Jun-2015 01:46   72
mpfr-3.1.3.tar.gz                 20-Jun-2015 01:46   2M
mpfr-3.1.3.tar.gz.sig               20-Jun-2015 01:46   72
mpfr-3.1.3.tar.xz                 20-Jun-2015 01:46   1M
mpfr-3.1.3.tar.xz.sig               20-Jun-2015 01:46   72
mpfr-3.1.3.zip                   20-Jun-2015 01:46   2M
mpfr-3.1.3.zip.sig                 20-Jun-2015 01:46   72
mpfr-3.1.4.tar.bz2                 06-Mar-2016 16:55   1M
mpfr-3.1.4.tar.bz2.sig               06-Mar-2016 16:55   72
mpfr-3.1.4.tar.gz                 06-Mar-2016 16:55   2M
mpfr-3.1.4.tar.gz.sig               06-Mar-2016 16:55   72
mpfr-3.1.4.tar.xz                 06-Mar-2016 16:55   1M
mpfr-3.1.4.tar.xz.sig               06-Mar-2016 16:55   72
mpfr-3.1.4.zip                   06-Mar-2016 16:55   2M
mpfr-3.1.4.zip.sig                 06-Mar-2016 16:55   72
mpfr-3.1.5.tar.bz2                 27-Sep-2016 14:10   1M
mpfr-3.1.5.tar.bz2.sig               27-Sep-2016 14:10   72
mpfr-3.1.5.tar.gz                 27-Sep-2016 14:10   2M
mpfr-3.1.5.tar.gz.sig               27-Sep-2016 14:10   72
mpfr-3.1.5.tar.xz                 27-Sep-2016 14:10   1M
mpfr-3.1.5.tar.xz.sig               27-Sep-2016 14:10   72
mpfr-3.1.5.zip                   27-Sep-2016 14:10   2M
mpfr-3.1.5.zip.sig                 27-Sep-2016 14:10   72
mpfr-3.1.6.tar.bz2                 07-Sep-2017 17:13   1M
mpfr-3.1.6.tar.bz2.sig               07-Sep-2017 17:13   95
mpfr-3.1.6.tar.gz                 07-Sep-2017 17:13   2M
mpfr-3.1.6.tar.gz.sig               07-Sep-2017 17:13   95
mpfr-3.1.6.tar.xz                 07-Sep-2017 17:13   1M
mpfr-3.1.6.tar.xz.sig               07-Sep-2017 17:13   95
mpfr-3.1.6.zip                   07-Sep-2017 17:13   2M
mpfr-3.1.6.zip.sig                 07-Sep-2017 17:13   95
mpfr-4.0.0.tar.bz2                 25-Dec-2017 15:11   2M
mpfr-4.0.0.tar.bz2.sig               25-Dec-2017 15:11   95
mpfr-4.0.0.tar.gz                 25-Dec-2017 15:11   2M
mpfr-4.0.0.tar.gz.sig               25-Dec-2017 15:11   95
mpfr-4.0.0.tar.xz                 25-Dec-2017 15:12   1M
mpfr-4.0.0.tar.xz.sig               25-Dec-2017 15:12   95
mpfr-4.0.0.zip                   25-Dec-2017 15:12   2M
mpfr-4.0.0.zip.sig                 25-Dec-2017 15:12   95
mpfr-4.0.1.tar.bz2                 07-Feb-2018 19:57   2M
mpfr-4.0.1.tar.bz2.sig               07-Feb-2018 19:57   95
mpfr-4.0.1.tar.gz                 07-Feb-2018 19:57   2M
mpfr-4.0.1.tar.gz.sig               07-Feb-2018 19:57   95
mpfr-4.0.1.tar.xz                 07-Feb-2018 19:57   1M
mpfr-4.0.1.tar.xz.sig               07-Feb-2018 19:57   95
mpfr-4.0.1.zip                   07-Feb-2018 19:57   3M
mpfr-4.0.1.zip.sig                 07-Feb-2018 19:57   95
mpfr-4.0.2.tar.bz2                 01-Feb-2019 01:49   2M
mpfr-4.0.2.tar.bz2.sig               01-Feb-2019 01:49   95
mpfr-4.0.2.tar.gz                 01-Feb-2019 01:49   2M
mpfr-4.0.2.tar.gz.sig               01-Feb-2019 01:49   95
mpfr-4.0.2.tar.xz                 01-Feb-2019 01:49   1M
mpfr-4.0.2.tar.xz.sig               01-Feb-2019 01:49   95
mpfr-4.0.2.zip                   01-Feb-2019 01:49   3M
mpfr-4.0.2.zip.sig                 01-Feb-2019 01:49   95
mpfr-4.1.0.tar.bz2                 10-Jul-2020 18:37   2M
mpfr-4.1.0.tar.bz2.sig               10-Jul-2020 18:37   95
mpfr-4.1.0.tar.gz                 10-Jul-2020 18:37   2M
mpfr-4.1.0.tar.gz.sig               10-Jul-2020 18:37   95
mpfr-4.1.0.tar.xz                 10-Jul-2020 18:37   1M
mpfr-4.1.0.tar.xz.sig               10-Jul-2020 18:37   95
mpfr-4.1.0.zip                   10-Jul-2020 18:37   3M
mpfr-4.1.0.zip.sig                 10-Jul-2020 18:37   95
mpfr-4.1.1.tar.bz2                 17-Nov-2022 20:50   2M
mpfr-4.1.1.tar.bz2.sig               17-Nov-2022 20:50   119
mpfr-4.1.1.tar.gz                 17-Nov-2022 20:50   2M
mpfr-4.1.1.tar.gz.sig               17-Nov-2022 20:50   119
mpfr-4.1.1.tar.xz                 17-Nov-2022 20:50   1M
mpfr-4.1.1.tar.xz.sig               17-Nov-2022 20:50   119
mpfr-4.1.1.zip                   17-Nov-2022 20:50   2M
mpfr-4.1.1.zip.sig                 17-Nov-2022 20:50   119